มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
สร้างความภูมิใจให้ลูก
 
 
      ความภาคภูมิใจในตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิต ความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่สามารถสร้างและพัฒนาได้ในทุกช่วงวัย แต่จะดีมากหากเสริมสร้างตั้งแต่วัยเด็ก

      พ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับลูก โดยพ่อแม่ต้องเข้าใจธรรมชาติ ความสนใจ และความสามารถของลูก ให้ความรักความอบอุ่น ให้อิสระในการคิด การตัดสินใจกับลูกในขอบเขตที่เหมาะสม ยอมรับในความสามารถของลูก ไม่เปรียบเทียบลูกกับเด็กอื่น เพราะเด็กแต่ละคนย่อมมีความสนใจและความสามารถที่แตกต่างกัน สอนให้ลูกรู้จักรักและเคารพตนเอง เพื่อพัฒนาไปสู่การรู้จักรักและเคารพความคิดของผู้อื่น

      ลูกจะพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองได้ ส่วนสำคัญคือการเลี้ยงดูของพ่อแม่ หากลูกรู้สึกไว้วางใจ เชื่อใจในตัวพ่อแม่ รับรู้ถึงความรักและการยอมรับในตัวเขาจากพ่อแม่ ลูกก็จะเชื่อมั่นและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

      คอลัมน์ สดจากจิตวิทยา
      นฤภัค ฤธาทิพย์/กรมสุขภาพจิต

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด