มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ยาลดความดัน (Anti Hypertensive drugs)
 
 

สรรพคุณ

ยาลดความดันโลหิต มีอยู่หลายกลุ่มหลายชนิด ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะชนิดที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง ที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง หรือ ในการบริบาลระดับปฐมภูมิ
หลักการให้ยา ควรเริ่มจากชนิดใดชนิดหนึ่งก่อน ด้วยขนาดต่ำ ๆ ก่อน เมื่อไม่ได้ค่อยเพิ่มขนาดขึ้นทีละน้อย เมื่อยังไม่ได้ อาจเปลี่ยนเป็นยากลุ่มใหม่ หรือใช้ยาตั้งแต่ 2 ชนิดร่วมกัน

- ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ (Hydrochlorothiazine HCTZ)
- รีเซอร์พีน (Reserpine)
- กลุ่มยาปิดกั้นเบต้า (Beta Blockers)
- กลุ่มยาต้านแคลเซี่ยม (Calcium antagonists)
- ยาต้านเอซ (ACE inhibitors)