มุมสุขภาพ
สุขภาพ โภชนาการ และการบริหารร่างกาย

Custom Search
ยาถ่ายพยาธิ (Anti Helminthics)
 
 

สรรพคุณ

ใช้ถ่ายพยาธิ

- ปิเปอราซีน
- ไพแรนเทลพาโมเอต
- อัลเบนดาโซล
- มีเบนดาโซล
- นิโคลซาไมด์
- พราซิควานเทล
- ปวกหาด