ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
เสียงธรรม มงคลชีวิต 38 ประการ
เสียงธรรมอื่นๆ
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
มงคลชีวิต 38 ประการ เพื่อสังคมไทยและลูกหลานไทย เสียงอ่านโดย คุณนวพร สุปิงคลัด
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 มงคลที่ 1 ไม่คบคนพาล Download
2 มงคลที่ 2 คบบัณฑิต Download
3 มงคลที่ 3 การบูชาผู้ที่ควรบูชา Download
4 มงคลที่ 4 การอยู่ในประเทศที่สมควร Download
5 มงคลที่ 5 เป็นผู้ทำบุญไว้แต่ปางก่อน Download
6 มงคลที่ 6 การตั้งตนไว้ชอบ Download
7 มงคลที่ 7 ความเป็นพหูสูต Download
8 มงคลที่ 8 ความเป็นผู้รู้ศิลปวิทยา Download
9 มงคลที่ 9 วินัยที่ศึกษาดีแล้ว Download
10 มงคลที่ 10 วาจาสุภาษิต Download
11 มงคลที่ 11 การบำรุงมารดาบิดา Download
12 มงคลที่ 12 การสงเคราะห์บุตร Download
13 มงคลที่ 13 การสงเคราะห์ภรรยา Download
14 มงคลที่ 14 การงานไม่อากูล Download
15 มงคลที่ 15 การให้ทาน Download
16 มงคลที่ 16 การประพฤติธรรม Download
17 มงคลที่ 17 การสงเคราะห์ญาติ Download
18 มงคลที่ 18 การงานไม่มีโทษ Download
19 มงคลที่ 19 การงดเว้นบาป Download
20 มงคลที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา Download
21 มงคลที่ 21 ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย Download
22 มงคลที่ 22 ความเคารพ Download
23 มงคลที่ 23 ความถ่อมตน Download
24 มงคลที่ 24 ความสันโดษ Download
25 มงคลที่ 25 ความกตัญญู Download
26 มงคลที่ 26 ฟังธรรมตามกาล Download
27 มงคลที่ 27 ความอดทน Download
28 มงคลที่ 28 ความเป็นผู้ว่าง่าย Download
29 มงคลที่ 29 การเห็นสมณะ Download
30 มงคลที่ 30 สนทนาธรรมตามกาล Download
31 มงคลที่ 31 การบำเพ็ญตบะ Download
32 มงคลที่ 32 การประพฤติพรหมจรรย์ Download
33 มงคลที่ 33 การเห็นอริยสัจ Download
34 มงคลที่ 34 การทำให้แจ้งพระนิพพาน Download
35 มงคลที่ 35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม Download
36 มงคลที่ 36 จิตไม่เศร้าโศก Download
37 มงคลที่ 37 จิตปราศจากกิเลส Download
38 มงคลที่ 38 จิตเกษม Download
ดาวน์โหลดทั้งหมดแบบไฟล์ zip (139MB) Download