ฟังธรรมออนไลน์

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เสียงอ่านหนังสือ ประทีปส่องธรรม
บทที่ 12 ธรรมเสวนาในสวนโพธิ์ ตอนที่ 9
การปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธโธ15