ฟังธรรมออนไลน์

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เสียงอ่านหนังสือ ประทีปส่องธรรม
บทที่ 8 แม่บทหลักของการปฏิบัติธรรม (กิจในอริยสัจจ์)


08