ฟังธรรมออนไลน์

ธรรมเทศนา พระอาจารย์มานพ อุปสโม
การพิจารณาไตรลักษณ์ สังเกตสภาวะเกิด-ดับ


18