ฟังธรรมออนไลน์

วิปัสสนานัย เล่ม 2 - พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)
ญาณที่ ๑๓ โคตรภูญาณ - ญาณที่ ๑๔,๑๕ มรรคญาณ ผลญาณ


16