ฟังธรรมออนไลน์

วิปัสสนานัย เล่ม 2 - พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)
การรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะ ๑๐ - ญาณที่ ๑๒ อนุโลมญาณ


15