ฟังธรรมออนไลน์

วิปัสสนานัย เล่ม 2 - พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)
ญาณที่ ๙-๑๑ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ และปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ


14