ฟังธรรมออนไลน์

วิปัสสนานัย เล่ม 2 - พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)
ญาณที่ ๕ ภังคญาณและปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ - นิพพิทาญาณ


13