ฟังธรรมออนไลน์

วิปัสสนานัย เล่ม 2 - พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)
ญาณที่ ๓ สัมมสนญาณและมัคคามัคคญาณวิสุทธิ - การปรากฏของอนัตตา


08