ฟังธรรมออนไลน์

วิปัสสนานัย เล่ม 2 - พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)
(ปริจเฉท ๖) ลำดับวิปัสสนาญาณ - ญาณที่ ๒ ปัจจยปริคคหญาณ


06