ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
 เสียงอ่านหนังสือ วิปัสสนานัย เล่ม 2
หนังสือธรรมะ
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
วิปัสสนานัย เล่ม 2 เขียนโดยพระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ)
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 คำนำเสนอของผู้อ่าน (เพ็ญศรี อินทรทัต) Download
2 คำเริ่มคัมภีร์ - (ปริจเฉท ๕) เส้นทางโสฬสญาณ Download
3 วิธีเพิ่มระยะการกำหนดรู้ Download
4 วิธีเพิ่มอารมณ์การกำหนด - การเข้าผลสมาบัติ Download
5 การทบทวนลำดับญาณ - การปฏิบัติเพือบรรลุมรรคผลขั้นสูง Download
6 (ปริจเฉท ๖) ลำดับวิปัสสนาญาณ - ญาณที่ ๒ ปัจจยปริคคหญาณ Download
7 การอนุมานเหตุเกิดที่เป็นอดีตและอนาคต - พระจูฬโสดาบัน Download
8 ญาณที่ ๓ สัมมสนญาณและมัคคามัคคญาณวิสุทธิ - การปรากฏของอนัตตา Download
9 วิธีปรับอินทรีย์ ๙ ประการ - พิจารณารูปที่เกิดจากกรรม Download
10 พิจารณารูปที่เกิดจากจิต Download
11 ญาณที่ ๔ อุทยัพพยญาณและมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ Download
12 วิปัสสนูปกิเลส Download
13 ญาณที่ ๕ ภังคญาณและปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ - นิพพิทาญาณ Download
14 ญาณที่ ๙-๑๑ มุญจิตุกัมยตาญาณ ปฏิสังขาญาณ สังขารุเปกขาญาณ และปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ Download
15 การรู้เห็นความว่างเปล่าโดยลักษณะ ๑๐ - ญาณที่ ๑๒ อนุโลมญาณ Download
16 ญาณที่ ๑๓ โคตรภูญาณ - ญาณที่ ๑๔,๑๕ มรรคญาณ ผลญาณ Download
17 ญาณที่ ๑๖ ปัจจเวกขณญาณ Download
18 องค์ประกอบของพระโสดาบัน Download
19 มหาปัจจเวกขณะ ๗ - การเข้าผลสมาบัติ Download
20 นิพพานกถา Download
21 (ปริจเฉท ๗) มหาวิปัสสนา ๑๘ Download
22 อารัมมณานุสัย Download
23 ทุกขานุปัสสนา Download
24 นิพพิทานุปัสสนา Download
25 ขยานุปัสสนา - การละสักกายทิฎฐิของพระโสดาบัน Download