ไอเดียฟอร์ไลฟ์ ดอทเน็ต
นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 
Custom Search
 เสียงอ่านหนังสือ มหาปรินิพพานสูตร จากพระไตรปิฎก ภาษาไทย
 
 
ไฟล์ทั้งหมดเป็นธรรมทาน แจกได้ห้ามจำหน่ายครับ
แนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet และ DAP
ดาวน์โหลด คลิกขวาเลือก save target as...
 
เสียงอ่าน มหาปรินิพพานสูตร จากพระไตรปิฎก ภาษาไทย
ลำดับ เรื่อง ฟังออนไลน์ ดาวน์โหลด
1 ที่มาแห่งมหาปรินิพพานสูตร Download
2 ว่าด้วยมหาปรินิพพานของพระพุทธเจ้า Download
3 Spot มหาปรินิพพานสูตร Download
4 ภิกขุอปริหานิยธรรม Download
5 ท่านพระสารีบุตรบรรลือสีหนาท Download
6 โทษของคนทุศีล 5 ประการ Download
7 Spot มหาปรินิพพานสูตร Download
8 ความไม่หวนกลับมาฯ Download
9 ว่าด้วยนิมิตโอภาส Download
10 ทรงปลงพระชนมายุสังขาร Download
11 Spot มหาปรินิพพานสูตร Download
12 อภิภายตนะ 8 ประการ Download
13 อานุภาพแห่งอิทธิบาท4 Download
14 Spot มหาปรินิพพานสูตร Download
15 การทอดพระเนตรกรุงไวสาลีอย่างช้างมอง Download
16 รับสั่งขอน้ำดื่ม Download
17 Spot มหาปรินิพพานสูตร Download
18 คำถามพระอานนท์ Download
19 ความเป็นอัจฉริยะ 4 ประการของพระอานนท์ Download
20 สุภัททปริพาชกถามปัญหาก่อนเสด็จปรินิพพาน Download
21 Spot มหาปรินิพพานสูตร Download
22 พระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต Download
23 บูชาพระพุทธสรีระ Download
24 แจกพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า Download